Mastné kyseliny

Rafinované mastné kyseliny jsou získávány z koncentrovaného roztoku získaného při rafinaci jedlých olejů tzv. SOAPSTOCK. Společnost Hakus a.s. dodává zboží, které odpovídá deklarované kvalitě a je ve stavu vhodném ke skladování a dalšímu zpracování.

Mastné kyseliny dělíme dle druhu rafinované suroviny. Nejvíce žádané jsou pak slunečnicové a řepkové mastné kyseliny. Palmové mastné kyseliny jsou také předmětem obchodu, ale jsou skladovány a upravovány odděleně od ostatních tukových surovin. Mastné kyseliny dělíme z pohledu certifikace na certifikované v systému ISCC a na necertifikované. Necertifikované mastné kyseliny můžeme certifikovat s pomocí k tomu určených logisticko výrobních center certifikovaných jako COLLECTION POINT.

Z technického hlediska pak dělíme mastné kyseliny na standartní mastné kyseliny s číslem kyselosti 60 – 130 mgKHO/g a na destilované mastné kyseliny s číslem kyselosti vyšším jak 160 mgKHO/g .

Standartní mastné kyseliny dělíme do dvou kategorií, a to dle čísla kyselosti, které definuje způsob jejich následného technického využití.

• STANDARTNÍ MASTNÉ KYSELINY S KYSELOSTÍ 60-90 mgKHO/g

• STANDARTNÍ MASTNÉ KYSELINY S KYSELOSTÍ 100-130 mgKHO/g

Slunečnicová standartní mastná kyselina

PARAMETR Číslo kyselosti Obsah vody Obsah nečistot Číslo jodové
HODNOTA min. 120,00 max. 0,50 max. 0,50 min. 120,00
JEDNOTKA mg KOH/g % hm % hm mg KOH/g
ZKUŠEBNÍ METODA ČSN EN 14104 ČSN EN ISO 12937 ČSN EN 12662 ČSN EN 14111

Kvalitní slunečnicová mastná kyselina je, pokud nečistoty nepřesahují hodnotu 0,5 %, voda nepřesahuje hodnotu 0,50 % a chemické složení odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce.

Palmová standartní mastná kyselina

PARAMETR Číslo kyselosti Obsah vody Obsah nečistot
HODNOTA max. 80,00 max. 0,50 max. 0,50
JEDNOTKA mg KOH/g % hm % hm
ZKUŠEBNÍ METODA ČSN EN 14104 ČSN EN ISO 12937 ČSN EN 12662

Kvalitní palmová mastná kyselina je, pokud nečistoty nepřesahují hodnotu 0,50 %, voda nepřesahuje hodnotu 0,50 % a chemické složení odpovídá hodnotám uvedeným v tabulce.

Slunečnicová destilovaná mastná kyselina

PARAMETR Číslo kyselosti Obsah vody Obsah nečistot
HODNOTA min. 160,00 max. 0,50 max. 0,50
JEDNOTKA mg KOH/g % hm % hm
ZKUŠEBNÍ METODA ČSN EN 14104 ČSN EN ISO 12937 ČSN EN 12662

Odběr vzorků

Na příjmu do skladovacích kapacit se provádí odběr vzorků pro analýzu obsahu FFA a MIU u nakupované mastné kyseliny a kontrola správnosti její certifikace v sytému ISCC pokud existuje. Před uskladněním musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

Při výdeji a před expedicí jednotlivých přepravních jednotek se provádí kontrola čistoty přepravní jednotky. Provádí se odběr vzorků pro analýzu obsahu FFA a MIU pro expedované mastné kyseliny zákazníkovi. Provádí se odběr vzorků pro každou přepravní jednotku zvlášť před expedicí k zákazníkovi. Pokud je přepravní jednotka dělena pak se vzorky odebírají z každé oddělené sekce zvlášť. Pokud je přepravní jednotka velkoobjemová, jako například autocisterna, pak se vzorky odebírají ze spodní, střední a horní části. Z těchto vzorků se poté udělá jeden směsný vzorek. Před expedicí k zákazníkovi musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

Doprava

Nákup: je prováděn v autocisternách přednostně, ale je možné přijímat UCO v IBC kontejnerech, případně v železničních cisternách.

Prodej: je prováděn  autocisternách za využití dopravce v souladu s platnou legislativou. Společnost zajišťuje dopravu až do místa dodání. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava je prováděna pomocí specializovaných a k přepravě rostlinných tukových surovin určených autocisteren (obvyklá doba přepravy 4–7 dní).

Certifikace

Po náležité technické úpravě tukové suroviny na základě požadavku koncového zákazníka je provedena certifikace v systému ISCC dle platných legislativních pravidel a v souladu s nařízením certifikační společnosti, která zajišťuje kontrolu nad celým procesem certifikace.

Stuna Holding

Stuna Holding
Mbb Technik
Stuna Space
Hakus
JSCO

Obchodní informace

Obchodní rejstřík
Ochrana osobních údajů
IČ: 25015907
DIČ: CZ25015907

Sídlo společnosti

Hakus a.s.
Nečišská 451
440 01 Dobroměřice
Czech Republic

Rychlý kontakt

+420 415 679 955
info@hakus.cz

Copyright © 2020 Hakus a.s. All Rights Reserved

 
logo_grey

Zásady ochrany osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je společnost Hakus a.s. , která dbá na maximální ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas
Společnost Hakus a.s. , IČO 25015907 která provozuje web www.HAKUS.cz, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti Hakus a.s IČO 25015907 při odeslání poptávky/požadavku. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo newsletteru, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě nabídkového nebo marketingového charakteru.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.HAKUS.cz Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail info@hakus.cz
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

• Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí. • Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze
přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení
Společnost Hakus a.s. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. Hakus a.s. poučil zákazníka/uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).