Collection point

COLLECTION POINT NA PODPORU OLEOCHEMICKÉHO PROGRAMU

Při realizaci OLEOCHEMICKÉHO obchodního HAKUS programu jsme se setkávali s velkým množstvím necertifikované suroviny. V průběhu několikaletého průzkumu trhu bylo zjištěno, že podíl necertifikované suroviny tvoří více jak 80 % veškerých potencionálních zdrojů. Necertifikovaná surovina ještě k tomu ne vždy odpovídá požadavkům konečného zákazníka na kvalitu a proto je prakticky pro dodávky nepoužitelná.

Na jedné straně tak máme o brovské a dlouhodobě nenaplněné požadavky výrobců biopaliv na surovinu a na druhé straně zdroje surovin, které nelze zatím použít, protože nesplňují kvalitativní požadavky a požadaky na certifikaci.

Řešením se tak stává zbudování specializovaných center, které zajistí samostatný sběr a koncentraci necertifikovaných surovin z okruhu 300–400 Km, zajistí úpravu suroviny dle kvalitativních standartů konečného zpracovatele či uživatele a provedou z pověření certifikačních orgánů náležitou certifikaci suroviny dle zákonných pravidel a tak umožní,aby zpracovatel obdržel surovinu v požadované kvalitě a v požadovaném certifikačním standartu a mohl tak využívat následně schválených podpor EU především při výrobě biopaliv.

Při organizaci samostatného, nezávislého sběru surovin dochází k tomu, že se do systému dostává kvalitní surovina nejen pro technické účely, ale také surovina vhodná pro krmivářské účely a surovina vhodná dokonce pro lidskou výživu, kosmetický průmysl a pro lékařské účely. Bylo by velkou chybou a škodou nevyzužít této mimořádné příležitosti a proto jsou centra navrhována tak, aby byla schopna přijmout a zpracovat i tuto surovinu a uskutčnit dodávky celého spektra produktů pro všechny dostupné účely a to nejen na lokálních trzích, ale především na zahraničních trzích EU, Jihovýchodní Asie a středního východu.

Proto jsme přistoupili k realizaci obchodního projektu budování certifikačních, skladových a výrobních center pod názvem COLLECTION POINT CENTRUM. Tento obchodní projekt se připravoval mnoho let za účasti výrobních specialistů, odborníků zabývajících se konstrukcí a výrovbou příslušných technologií a odborníků na zahraniční obchod.

Proto můžeme dnes našim partnerům předložit návrh na zbudování COLLECTION POINT CENTRER. Každé jednotlivé centrum představuje investici 5–6 milionů EUR s projektovou návratností investic do 5 let. CP centrum je v dané lokalitě vrcholnou a závěrečnou investicí navazující a podporující produktovou a technologickou část HAKUS OLEO programu a poskytující celému systému potřebný servis a vytváří podmínky pro bezodpadové 100% zpracování surovin.

COLLECTION POINT CENTRUM

Zajišťuje organizaci výkupu produkce tukových surovin od producentů využívajících mimo jiné technologií OLEO PROGRAMU STUNA HOLDING z oblasti do 400 Km v jeho okolí a od ostatních producentů, třídění a skladování tukových surovin dle kvality,

Úpravu tukových surovin dle požadavků konečného odběratele

Organizaci samostatného sběru a úpravu UCO jako specifické suroviny pro výrobu biopaliv

Organizaci plnění do obalů a přepravních jednotek, prodeje upravených tukových surovin a vlastních dodávek dle schválených harmonogramů pro technické, krmivářské, potravinářské, kosmetické a lékařské účely.

collection-point
Stuna Holding

Stuna Holding
Mbb Technik
Stuna Space
Hakus
JSCO

Obchodní informace

Obchodní rejstřík
Ochrana osobních údajů
IČ: 25015907
DIČ: CZ25015907

Sídlo společnosti

Hakus a.s.
Nečišská 451
440 01 Dobroměřice
Czech Republic

Rychlý kontakt

+420 415 679 955
info@hakus.cz

Copyright © 2020 Hakus a.s. All Rights Reserved

 
logo_grey

Zásady ochrany osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je společnost Hakus a.s. , která dbá na maximální ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas
Společnost Hakus a.s. , IČO 25015907 která provozuje web www.HAKUS.cz, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti Hakus a.s IČO 25015907 při odeslání poptávky/požadavku. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo newsletteru, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě nabídkového nebo marketingového charakteru.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.HAKUS.cz Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail info@hakus.cz
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

• Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí. • Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze
přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení
Společnost Hakus a.s. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. Hakus a.s. poučil zákazníka/uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).