O společnosti

Společnost Hakus a.s. je tradiční českou obchodní společností, která byla založena v roce 1997 k provozování polní rostlinné výroby a následném obchodování s jednotlivými plodinami. V roce 2001 se společnost zaměřuje na zahraniční obchod především pak se zeměmi východní Evropy, a to především s chmelem a sladem. Po dvou letech usilovné práce se podařilo významným způsobem proniknout na trh Ukrajiny a Ruské federace. Společnosti se podařilo v letech 2004 – 2006 dodat 26 tis. tun sladu významným ukrajinským pivovarům. Od roku 2004 překračují roční dodávky chmelových produktů 100 tunovou hranici a postupně dále rostou. Společnost nabízí veškerý sortiment chmelových produktů se zvýšenou podporou realizace Žateckého poloraného červeňáku na trhu. Hakus a.s. se dále profiluje jako společnost, která u českých a slovenských zemědělských prvovýrobců a sladoven vykupuje jejich produkci a umísťuje ji bezpečně na zahraničním trhu. K tomu pak zajišťuje plný komplex služeb výkupu, skladování, dopravy a inkasa za dodané zboží. Na druhé straně se především zaměřuje na segment malých a středních ruských, ukrajinských a ázerbájdžánských pivovarů a poskytuje jim servis dodávek kvalitních surovin a případnou odbornou podporu.

Od roku 2009 doplňuje společnost své obchodní zaměření o program „oleochemie“, což je import rostlinných olejů, živočišných tuků pro technické účely do EU.  Od roku 2012 se tento obchodní program dostal do realizační fáze dodávek olejů pro technické účely především pro ty evropské odběratele, kteří doposud na východním trhu nebyli sami aktivní, ale mají eminentní zájem o zajištění suroviny z teritoria Ruské federace a Ukrajiny. Společnost Hakus a.s. ve spolupráci se svým ruským představitelem OOO MBB Group tak zajišťuje u ruských, kazašských a ukrajinských výrobců výkup těchto surovin a spolupracuje při zajištění jejich kvalitního skladování, případně při jejich úpravě na požadovaný kvalitativní standard, či při organizaci dopravy a celního odbavení.

logo_color

Filozofie naší společnosti

Zaměřujeme se na výběr produktů a surovin plně odpovídající kvalitativním požadavkům našich zákazníků. Zde nám velmi pomáhá dlouhodobá zkušenost a specializace z jednotlivých oborů a zahraničních trhů. Za pomoci specialistů z oboru a akreditovaných nezávislých laboratoří, prověřujeme kvalitu dodávaných produktů. Kontrolujeme proces výroby, zpracování surovin a skladování hotových výrobků.

Ve vztahu k požadované kvalitě vyhledáváme pro zákazníka zajímavé cenové relace jednotlivých surovin, ale i hotových výrobků. Při organizaci dodávek do místa určení se zaměřujeme na optimalizaci logistických cest a prostředků a s tím spojených nákladů. V případě požadavku zákazníka zajišťujeme pomocí vlastních skladovacích kapacit postupné dílčí dodávky na základě schválených harmonogramů s cílem snížení nutných výrobních zásob a vázaných finančních zdrojů našich zákazníků.

K operativní distribuci využíváme stálých skladů jak v České republice, tak i na území Ruské Federace. V případně nutnosti dalšího krátkodobého skladování, především pak větších objemů výrobních surovin, využíváme prověřených logistických a skladovacích center, na základě smlouvy o spolupráci. Naším cílem je, aby zboží bylo operativně dostupné pro konečného zákazníka, tak abychom eliminovali nebezpečí poruch pravidelného zásobování.

Kvalitně
levně
operativně
a včas

 
Stuna Holding

Stuna Holding
Mbb Technik
Stuna Space
Hakus
JSCO

Obchodní informace

Obchodní rejstřík
Ochrana osobních údajů
IČ: 25015907
DIČ: CZ25015907

Sídlo společnosti

Hakus a.s.
Nečišská 451
440 01 Dobroměřice
Czech Republic

Rychlý kontakt

+420 415 679 955
info@hakus.cz

Copyright © 2020 Hakus a.s. All Rights Reserved

 
logo_grey

Zásady ochrany osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je společnost Hakus a.s. , která dbá na maximální ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas
Společnost Hakus a.s. , IČO 25015907 která provozuje web www.HAKUS.cz, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti Hakus a.s IČO 25015907 při odeslání poptávky/požadavku. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo newsletteru, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě nabídkového nebo marketingového charakteru.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.HAKUS.cz Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail info@hakus.cz
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

• Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí. • Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze
přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení
Společnost Hakus a.s. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. Hakus a.s. poučil zákazníka/uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).